logo

gà mồi năm 2015

 

MS:M01; Rừng lai tre ;

14 tháng tuổi;TL:0,8kg

MS:M02;  Rừng lai tre

12 tháng tuổi;TL: 1.0kg

MS: M03; Rừng lai tre

16 tháng tuôi,TL: 0,9kg

moi 0038 moi 0039 ga f028
giá: 900000đ (còn bán) giá:1 triệu (còn bán) giá:900000d (còn bán)
     

MS: M04; Rừng lai f1;

16 tháng tuổi; TL:0.9kg

MS:M05; TL: 0,9kg  MS:M06; TL:0.8kg 
ga f020  moi 0037  ga m042 
giá:1 triệu (còn bán) giá: 1 triệu (đã bán) giá: 900000đ (đã bán)
     
MS: M07; TL:0.8kg MS: M08; TL:1.0kg MS: M09; TL:0.9kg 
16072013280 16072013282 wp 20131202 003
giá:1 triệu (đã bán) giá:1,3 triệu (đã bán) giá:1 triệu (đã bán

 

 Gà rừng lai 

 

MS:F001, Rừng lai Mỹ

17 tháng tuổi; TL: 1.0kg 

MS: F002, Rừng lai tre

10 tháng tuổi;TL: 0,9kg 

MS: F003, Rừng lai long

11 tháng tuổi; TL: 1.2kg 

ga f029  ga f030  ga f031 
giá: 1 triệu (con bán giá: 700000d (đã bán) giá:800000đ (đã bán
     

MS:F004; Rừng lai tre

9 tháng tuổi; TL: 1,0kg

MS:F005; Rừng lai tre

10 tháng tuổi;TL: 0.9kg 

MS:F006; Rừng lai mỹ

9 tháng tuổi;TL: 0.9kg  

ga-lai-f0020  ga-lai-f0021  ga f019 
giá: 800000đ (đã bán giá: 800000đ (còn bán giá: 800000đ (đã hàn 
     

 MS:F007; Rừng lai tre

9 tháng  tuổi;TL: 0,8kg

MS:F008; Rừng lai mỹ

8 tháng tuổi;TL: 0,9kg 

MS:F009; Rừng lai mỹ

8 tháng tuổi; TL: 0,8kg  

ga-lai-f0025   ga-lai-f0028  ga-lai-f0026
giá:800000đ (còn bán) giá:800000đ (đã bán giá:800000đ (đã bán

 

Gà rừng nhạn 

 

MS:N001 TL:0.9kg MS:N002; TL:0.9kg MS:N003; TL:0.9kg
ga nhan 07 ga nhan 04 ga nhan 05
giá:800000đ (đã bán)
giá:800k (đã bán) giá: 800k (đã bán)
     
MS:N004; TL:0.9kg MS:N005; TL:1 kg   MS:N006; TL:0,9kg 
nhan 01 nhan 02 ga nhan 06 
giá:900000đ (đã bán) giá:900000đ (đã bán)   giá:900000đ (đã bán 

 

Xổ gà F

   

 

Gà rừng F1 1.0kg Gà rừng lai 1.0kg 

Gà rừng lai 1.1kg

giá: (đã bán)

 Giá:  (đã bán)

Giá: (đã bán)

 

 

 

gà rừng lai:0.9kg 

gà rừng f1: 0.9kg

gà rừng mã lại: 0,9kg

Giá:  (đã bán)

 Giá: (đã bán)

Giá:(đã bán)

 

gà rừng lai:1.0kg  

 

gà rừng lai:1,1kg  

 

gà rừng lai:1,1kg  

     

Giá:  (đã bán)

Giá:  (đã bán) 

Giá:  (đã bán)