logo

gà mồi năm 2015

 

MS:M01; Rừng lai F1;

16 tháng tuổi;TL:0,9kg

MS:M02;  Rừng lai f

10 tháng tuổi;TL:0,8kg

MS: M03; Rừng lai mỹ

16 tháng tuôi,TL: 0,9kg

ga moi m2015020302 ga moi m2015020301 ga moi m57
giá: 1,1 triệu (đã bán) giá:1 triệu (còn bán) giá:1,1riệu (đã bán)
     

MS: M04; Rừng lai f1;

16 tháng tuổi; TL:0.9kg

MS:M05; Rừng lai f

10 tháng tuổi;TL: 1,0kg 

MS:M06; Rừng lai F

11 tháng tuổi;TL:0.9kg 

ga moi m20151031003  gamoi2015120511  ga moi m20151031002 
giá:1,8 triệu (đã bán) giá: 1 triệu (đã bán) giá: 1,4 triệu (còn bán)
     

MS: M07; Rừng lai f

12 tháng tuổi; TL:0.9kg

MS: M08; Rừng lai F

17 tháng tuổi; TL:1.0kg

MS: M09; Rừng lai

17 tháng tuổi;TL:0.9kg 

ga moi m2015011401 ga moi m2014122201 ga moi 2014128008
giá:1,1 triệu (đã bán) giá:1,2 triệu (còn bán) giá:1,1 triệu (đã bán

 

Gà rừng lai

 

MS:F001, Rừng lai f

16 tháng tuổi; TL: 1.1kg 

MS: F002, Rừng lai my

15 tháng tuổi;TL: 1,0kg 

MS: F003, Rừng lai f

14tháng tuổi; TL: 1.0kg 

ga rung f20150209004  ga rung f20150209020  ga rung f20150209013 

giá: 1,1 triệu (đã bán

giá: 1,1 triệu (đã bán) giá:1 triệu (đã bán
     

MS:F004; Rừng lai F

13 tháng tuổi; TL: 1,1kg

MS:F005; Rừng lai F

17 tháng tuổi;TL: 0.9kg 

MS:F006; Rừng lai mỹ

10 tháng tuổi;TL: 1.2kg  

ga rung f20150209026  ga rung f20150209036  ga f035 
giá: 1 triệu (đã bán giá: 900000đ (đã bán giá: 1 trieu (đã bán 
     

 MS:F007; Rừng lai tre

9 tháng  tuổi;TL: 0,8kg

MS:F008; Rừng lai mỹ

8 tháng tuổi;TL: 0,9kg 

MS:F009; Rừng lai mỹ

8 tháng tuổi; TL: 0,8kg  

ga-lai-f0025   ga-lai-f0028 f1008
giá:800000đ (đã bán) giá:800000đ (đã bán

giá:800000đ (đã bán)

 

 

Gà rừng nhạn 

 

MS:N001 TL:0.8kg MS:N002; TL:0.8kg MS:N003; TL:0.9kg
ga nhan 20150209029 ga nhan 20150209039 ga nhan 20150209031
giá:700000đ(còn bán)
giá:700000đ (đã bán) giá: 800000đ (đã bán)
     
MS:N004; TL:0.9kg MS:N005; TL:1 kg   MS:N006; TL:0,9kg 
nhan 01 nhan 02 ga nhan 06 
giá:900000đ (đã bán) giá:900000đ (đã bán)   giá:900000đ (đã bán 

 

Xổ gà F

   

 

Gà rừng F1 1.0kg Gà rừng lai 1.0kg 

Gà rừng lai 1.1kg

giá: (đã bán)

 Giá:  (còn bán)

Giá: (còn bán)

 

 

 

gà rừng lai:0.9kg 

gà rừng f1: 0.9kg

gà rừng mã lại: 0,9kg

Giá:  (đã bán)

 Giá: (đã bán)

Giá:(đã bán)

 

 

 

gà rừng lai:1.0kg  

gà rừng lai:1,1kg  

 gà rừng lai:1,1kg  

     

Giá:  (đã bán)

Giá:  (đã bán) 

Giá:  (đã bán) 

gà rừng lai:1.0kg  

 

 

 

 

Giá:  (đã bán)