logo

gà mồi năm 2015 - 2016

 

MS:M01; Rừng lai F;

16 tháng tuổi;TL:0,9kg

MS:M02; Rừng lai f

14 tháng tuổi;TL:0,9kg

MS: M03; Rừng lai 

14 tháng tuôi,TL: 0,9kg

ga moi 2015100101 ga moi 2015092601 gamoi20150607001
giá:gà nọc (không bán) giá:1,2 triệu (còn bán) giá:1 triệu (còn bán)
     

MS: M04; Rừng lai f;

14 tháng tuổi; TL:0.9kg

MS:M05; Rừng lai mỹ

14 tháng tuổi;TL: 0,9kg 

MS:M06; Rừng lai mỹ

14 tháng tuổi;TL:0.9kg 

ga moi 201501017001  ga moi 20151012011  ga moi 20151012002 
giá:1,1 triệu (còn bán) giá: 1,1 triệu (còn bán) giá: 1,1 triệu (đã bán)
     

MS: M07; Rừng lai f

11 tháng tuổi; TL:0.9kg

MS: M08; Rừng lai F1

11 tháng tuổi; TL:0.9kg

MS: M09; Rừng lai f

10 tháng tuổi;TL:0.9kg 

ga moi 20151101001 ga moi 201501023002 ga moi 20151104001
giá:1 triệu (đã bán) giá:1 triệu (còn bán) giá:800000đ (đã bán

 

Gà rừng lai

 

MS:F01, Rừng lai Peru

  22 tháng tuổi;TL:1,7kg 

MS:F02, Rừng lai peru

10 tháng tuổi;TL:1,1kg 

MS: F03, Rừng lai mỹ 

11 tháng tuổi;TL: 1,1kg 

ga lai peru 1  ga lai 20150929004 ga lai 20150929007 

giá: 2 triệu (còn bán

giá:800000đ (còn bán) giá:800000đ (còn bán
     

MS:F04; Rừng lai F

11 tháng tuổi; TL:0,9kg

MS:F05; Rừng lai mỹ

10 tháng tuổi;TL: 0,8kg 

MS:F06; Rừng lai mỹ

10 tháng tuổi;TL:0,9kg  

ga lai 20151026004  ga lai 20151026010  ga lai 20151026009
giá:800000đ (còn bán giá:700000đ (còn bán giá:800000đ (còn bán 
     

 MS:F07; Rừng lai f

11 tháng  tuổi;TL: 0,8kg

MS:F08; Rừng lai f

10 tháng tuổi;TL: 0,9kg 

MS:F09; Rừng lai Peru

13 tháng tuổi; TL:1,1kg  

ga lai 20151006001  20150607011 ga lai peru  20151026011
giá:1 triệu (còn bán) giá:1 triệu (đã bán

giá:1,1 triệu (đã bán) 

 

Gà rừng nhạn 

 

MS:N01 TL:0.8kg MS:N02; TL:0.8kg MS:N03; TL:0.9kg
ga nhan 20150602001 ga nhan 20150209039 ga nhan 20150209031
giá:gà giống(không bán)
giá:700000đ (đã bán) giá: 800000đ (đã bán)
     
MS:N04; TL:0.9kg MS:N05; TL:1 kg   MS:N06; TL:0,9kg 
nhan 01 nhan 02 ga nhan 06 
giá:900000đ (đã bán) giá:900000đ (đã bán)   giá:900000đ (đã bán 

 

Xổ gà F

   

 

Gà rừng F1 1.0kg Gà rừng lai 1.0kg 

Gà rừng lai 1.1kg

giá: (đã bán)

 Giá:  (còn bán)

Giá: (còn bán)

 

 

 

gà rừng lai:0.9kg 

gà rừng f1: 0.9kg

gà rừng mã lại: 0,9kg

 

Giá:  (đã bán)

 Giá: (đã bán)

Giá:(đã bán)

 

 

 

gà rừng lai:1.0kg  

gà rừng lai:1,1kg  

 gà rừng lai:1,1kg  

     

Giá:  (đã bán)

Giá:  (đã bán) 

Giá:  (đã bán) 

gà rừng lai:1.0kg  

 

 

 

 

Giá:  (đã bán)