logo

gà rừng lai

Gà mồi năm 2014

MS:M01; TL:1,0g MS:M02; TL: 0.9kg MS: M03; TL: 0,9kg
moi 0029 moi 030 ga moi 09
giá: 1,2 triệu (còn bán) giá:1,1 triệu (đã bán) giá:1,2 triệu (đã bán)
     
MS: M04; TL:0.9kg MS:M05; TL: 0,9kg  MS:M06; TL:0.9kg 
m012  moi 0032  moi 0033 
giá:1,4 triệu (đã bán) giá: 1,1 triệu (còn bán) giá: 1,1 triệu (đã bán)
     
MS: M07; TL:0.8kg MS: M08; TL:1.0kg MS: M09; TL:0.9kg 
16072013280 16072013282 wp 20131202 003
giá:1 triệu (đã bán) giá:1,3 triệu (đã bán) giá:1 triệu (đã bán

 

 Gà rừng lai F1

MS:F001, TL: 0.9kg  MS: F002, TL: 0,8kg  MS: F003, TL: 0.9kg 
ga f0011  ga f0012  ga f0013 
giá: 800000đ (còn bán giá: 800000đ (đã bán) giá:800000đ (còn bán
     
MS:F004; TL: 9 MS:F005; TL: 0.8kg  MS:F006; TL: 0.9kg  
f013  ga f0014  ga f0015 
giá: 800000đ (còn hàn giá: 800000đ (còn bán giá: 800000đ (còn hàn 
     
     
   

Gà rừng nhạn 

 

MS:N001 TL:0.9kg MS:N002; TL:0.9kg MS:N003; TL:0.9kg
ga nhan 03 ga nhan 04 ga nhan 05
giá:900k (đã bán)
giá:800k (đã bán) giá: 800k (đã bán)
     
MS:N004; TL:0.9kg MS:N005; TL:1 kg   MS:N006; TL:0,9kg 
nhan 01 nhan 02  
giá:900000đ (đã bán) giá:900000đ (đã bán)   giá:800000đ (còn hàn 

 

Xổ gà F1

   

 

Gà rừng F1 1.0kg Gà rừng lai 1.0kg 

Gà rừng lai 1.1kg

giá: (đã bán)

 Giá:  (đã bán)

Giá: (đã bán)

 

 

 

gà rừng lai:0.9kg 

gà rừng f1: 0.9kg

gà rừng mã lại: 0,9kg

Giá:  (đã bán)

 Giá: (đã bán)

Giá:(đã bán)